Saturday 01st of October 2022


Лаб

ДКЦ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕООД - ПЛОВДИВ

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

УПРАВИТЕЛ:

/ Доц. д-р С. Цветкова, дм /

 

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С

 

НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В КАБИНЕТИТЕ И ЗВЕНАТА НА ДКЦ “СВ. ГЕОРГИ” ЕООД – ПЛОВДИВ

 

В СИЛА ОТ 01.02.2020г.

 

№ по ред

ВИД ДЕЙНОСТ

ЦЕНА В ЛЕВА

 

 

 

III.

 

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

1.

Рентгенография – череп - eдна проекция

20.00

2.

Череп – специални центражи

18.00

3.

Рентгенография на околоносни кухини

20.00

4.

Рентгенография на цервикални прешлени

20.00

5.

Рентгенография на торакални прешлени

20.00

6.

Рентгенография на лумбални прешлени

20.00

7.

Рентгенография на таз

25.00

8.

Рентгенография на тазобедрена става

18.00

9.

Рентгенография на бедрена кост

18.00

10.

Рентгенография на подбедрица

18.00

11.

Рентгенография на колянна става – една проекция

18.00

12.

Рентгенография на двете колена – един филм

25.00

13.

Рентгенография на коленни стави фас и профил

30.00

14.

Рентгенография на глезенна става – една проекция

18.00

15.

Рентгенография на двата глезена – един филм

25.00

16.

Рентгенография на глезен – фас + профил

30.00

15.

Рентгенография на Сакроилиачни стави - една проекция

18.00

16.

Рентгенография на Сакроилиачни стави - двустранно

20.00

17.

Рентгенография на две ръце - един филм

25.00

18.

Рентгенография на китка или длан - една проекция

18.00

19.

Рентгенография на раменна кост

18.00

20.

Рентгенография на раменна става

18.00

21.

Рентгенография на стерноклавикуларна става

18.00

22.

Рентгенография на клавикула

18.00

23.

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

18.00

24.

Рентгенография на скапула

20.00

25.

Рентгенография на лакетна става- една проекция

18.00

26.

Рентгенография на лакетна става - фас + профил

30.00

27.

Рентгенография на предлакетница

18.00

28.

Рентгенография на ходило

18.00

29.

Лицева графия на две ходила - един филм

25.00

30.

Рентгенография на бял дроб

25.00

31.

Рентгеноскопия на бял дроб

30.00

32.

Рентгенография на стернум

20.00

33.

Рентгенография на ребра

20.00

34.

Рентгенография на корем

25.00

35.

Рентгенография на ПОС

25.00

36.

Рентгеноскопия на корем

20.00

37.

Мамография на две гърди - по една проекция

30.00

38.

Мамография на две гърди - четири проекта

48,00

39.

Мамография допълнителна проекция

12.00

40.

Допълнителни ценови и специални централи

20.00

41.

Контрастно рентгеново изследване на хранопровода

40,00

42.

Контрастно рентгеново изследване на тъмно червено със специални снимки

60,00

43.

Контрастно рентгеново изследване на стомах с целни снимки

60,00

44.

Иригоскопия - иригография

60,00

45.

Венозна урография

70,00

46.

Ретроградни уретрография, цистография и пиелография

55,00

47.

Фистулография

35,00

48.

Компютърна томография на глава - без к.м.

95,00

49.

Компютърна томография на глава - с к.м.

110,00

50.

Компютърна томография на околоносни кухини

95,00

51.

Компютърна томография на органите на шията / без контрастна материя /

100,00

52.

Компютърна томография на органите на шията / с контрастна материя /

120,00

53.

Компютърна томография на кости или стави / без контрастна материя /

95,00

54.

Компютърна томография на кости или стави / с контрастна материя /

110,00

55.

Компютърна томография на дисковите пространства в шийната, гръдната или поясната част на гръбначния стълб, до три нива

95,00

56.

Компютърна томография на гръден кош / без контрастна материя /

110,00

57.

Компютърна томография на гръден кош / с контрастна материя /

120,00

58.

Компютърна томография на корем / без контрастна материя /

110,00

59.

Компютърна томография на корем / с контрастна материя /

130,00

60.

Компютърна томография на малък таз / без контрастна материя /

110,00

61.

Компютърна томография на малък таз / с контрастна материя /

130,00

62.

Венозен контраст

55,00

63.

Венозна манипулация + консумативи

5.00

64.

Перорален контраст

8.00

65.

Компютърна томография на минерално съдържимо

80,00

66.

Остеодензитометрия на точка

40,00

67.

Остеодензитометрия на две точки

60,00

68.

Остеодензитометрия на допълнителна точка

20.00

69.

Копие на диск

5.00

70.

Копие на издаден документ - описание

2.90

71.

Консултация по представена рентгенография

20.00

72.

Консултация по представено КТ- изследване

40,00

 

 

 

ІV.

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

1.

Вземане на биологичен материал

3.00

2.

Оцветяване по Льофлер № 18

5.00

3.

Оцветяване по Грам № 18

3.00

4.

Оцветяване по Найсер

3.00

5.

Оцветяване по Цил-Нилсен

5.00

6.

Изследване на секрети с култура - храчка / без препарати /

8.00

7.

Изследване на секрети с култура - носен, гърлен / без препарати /

8.00

8.

Изследване на секрети с култура - ушен, очен, рани, оперативни материали, синуси и други кухини / без директна микроскопия / №82

10.00

9.

Жлъчка

10.00

10.

Васерман

8.00

11.

Секрети - уретрални, простатни, еякулати, вагинални, цервикални, лохии / без препарати /

10.00

12.

Раневи секрети, стоматологични материали / без препарати /

10.00

13.

Директен имунофлуоресцентен тест за Хламидия трахоматис

20.00

14.

Серологични изследвания

 

 

- АСТ № 49

9.00

 

- Паул Бунел / за инфекциозна мононуклеоза / № 49

9.00

 

- Латекс аглутинация / ревматоиден фактор /

3.00

 

- Валер-Роуз / разгъната реакция за ревматоиден фактор / № 49

9.00

15.

Урини / количествен метод /

10.00

16.

Копрокултура, по индикации

12.00

17.

Копрокултура, за здравна книжка / мед. свидетелство /

10.00

18.

Хемокултури / конвенционални /

8.00

19.

При изолиране на патогенен микроорганизъм - антибиограма

10.00

20.

Пунктати

12.00

 

 

 

V.

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 

 

 

КОВИД-19 ИЗСЛЕДВАНИЯ АНТИТЕЛА
SARS-COV-2-IgM + RBD +IgG35.00
SARS-COV-2-IgG + RBD30.00
Антигенен тест (заплаща се пробовземане - 5 лв.)безплатен

1.

Пълна кръвна картина

5.00

2.

Диференциална кръвна картина

5.00

3.

Морфология на еритроцити

5.00

4.

СУЕ

2.00

5.

Ретикулоцити

5.00

6.

Абсолютен брой Ео

5.00

7.

Абсолютен брой Ly

5.00

 

 

 

 

ХЕМОСТАЗА

 

1.

Време на кървене

2.00

2.

Време на съсирване

2.00

3.

Протромбиново време / ПВ, РТ /

4.00

4.

Кефалин - каолиново време / ККВ, аРТТ /

6.00

5.

Тромбиново време / ТВ, ТТ /

6.00

6.

Фибриноген

5.00

 

 

 

 

КЛИНИЧНА ХИМИЯ

 

1.

Глюкоза

3.00

2.

Кръвно-захарен профил- 3 определения

9.00

3.

Глюкозотолерантен тест - 3 определения (OGTT)

9.00

4.

Общ белтък

3.00

5.

Албумин

3.00

6.

Холестерол

3.00

7.

HDL –холестерол

4.00

8.

LDL - холестерол

4.00

9.

Триглицериди

3.00

10.

Урея

3.00

11.

Креатени

3.00

12.

Пикочна киселина

3.00

13.

Билирубин - общ

3.00

14.

Билирубин - директен

3.00

15.

КАТО В

4.00

16.

АЛАТ

4.00

17.

Креатинкиназа / КФК, КК, СРК /

5.00

18.

Лактатдехидрогеназа / LDH /

4.00

19.

Алфа хидроксибутиратдехидрогеназа / ХВДХ /

7.00

20.

Холинестераза / ХЕ, СНЕ /

7.00

21.

Алфа амилаза - серум

7.00

22.

Алфа амилаза - урина

7.00

23.

Алкална фосфатаза / АФ, АСР /

5.00

24.

Гамаглутанилтранспептидаза / ГГТ /

5.00

25.

Калий / К /

4.00

26.

Натрий / Na /

4.00

27.

Хлориди / СL /

4.00

28.

Калций / Са /

3.00

29.

Калций / Са ++ /

6.00

30.

Фосфор / Р /

3.00

31.

Магнезий / Mg /

6.00

32.

Желязо / Fe /

5.00

33.

ЖСК

6.00

34.

Липаза

7.00

35.

ОГТТ + трикратен Инсулин

50,00

 

 

 

 

ИМУНОЛОГИЧНИ

 

1.

Имуноглобулин А / Ig A /

18.00

2.

Имуноглобулин М / Ig М /

18.00

3.

Имуноглобулин Г / Ig G /

18.00

4.

С3 фракция на комплемента / С3 /

13.00

5.

С4 фракция на комплемента / С4 /

13.00

6.

Имуноглобулин Е / Ig Е /

18.00

7.

Антитироидни антитела / ТАТ /

18.00

8.

Антимикрозомални антитела / МАТ /

18.00

9.

ТРАб

32.00

10.

Анти ССР

25.00

11.

Скриниране на общи ANA

20.00

12.

Анти - ds ДНК

23.00

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

 

1.

Гликиран хемоглобин / HbA1c /

15,00

2.

Микроалбуминурия

15,00

3.

С-реактивен протеин / СRP /

10.00

4.

Антистрептолизин О / ASLO, ASL /

10.00

5.

Ревматоиден фактор / RF, РОЗА НА КАЧЕСТВА /

10.00

6.

Алфа 1 антитрипсин

20.00

7.

Креатинкиназа-мв иеоензим / КК-МВ /

8.00

8.

Феритин

15,00

9.

Витамин В12

15,00

10.

Фолат

15,00

11.

Кръвна група

15,00

12.

Витамин D / 25 - OH /

25.00

 

 

 

 

ХОРМОНИ

 

1.

СвободенТ3 / FT3 /

16.00

2.

Свободен Т4 / FT4 /

16.00

3.

Тиреостимулиращ хормон / TSH /

16.00

4.

Лутеинизиращ хормон / LH /

16.00

5.

Фоликулостимулиращ хормон / FSH /

16.00

6.

Адренокортикотропен хормон / АСТН /

20.00

7.

Пролактин

16.00

8.

Естрадиол / Е2 /

19.00

9.

Прогестерон

19.00

10.

Хорионгонадотропин / HCG /

22.00

11.

Тестостерон

19.00

12.

Дехидроепиандростерон / DHEA-S /

22.00

13.

Кортизол

18.00

14.

Еритропоетин / ЕРО /

20.00

15.

Имунореактивен инсулин

18.00

 

 

 

 

ПАКЕТИ

 

1.

TSH; TAT; МАТ; TRAb;

72,00

2.

TSH; FT3; FT4;

39,00

3.

TSH; TAT; МАТ;

39,00

4.

FT3; FT4; TRAb;

56,00

5.

TSH; FT4; TRAb;

56,00

6.

TSH; FT3; FT4; TAT; МАТ;

65,00

7.

LH; FSH; Е2; Пролактин;

52,00

8.

OGTT + трикратен Инсулин

50,00

 

 

 

 

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

1.

Са 15-3

20.00

2.

Са 19-9

20.00

3.

Са 72-4

20.00

4.

Са 125

20.00

5.

AFP

20.00

6.

tPSA

18.00

7.

fPSA

18.00

8.

HCG + бета

22.00

9.

СЕА

20.00

 

 

 

 

 

 

 


ИЗПРАЖНЕНИЯ

 

1.

Окултни кръвоизливи

5.00

 

 

 

 

УРИНА

 

1.

рН

1.00

2.

Относително тегло

1.00

3.

Албумин

1.00

4.

Захар

1.00

5.

Кетотела

1.00

6.

Уробилиноген

1.00

7.

Билирубин

1.00

8.

Кръв в урината

1.00

9.

Седимент - ориент.

1,50

10.

Седимент - колич. Уеб

3.00

11.

Белтък / брой /

6.00

12.

Калций - колич.

6.00

13.

Фосфор - колич.

6.00

14.

Албумин - колич.

6.00

15.

Зимницки

4.00

 

 

 

VI.

ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

1.

Цитохистологично изследване

10.00

2.

Биопсично изследване с 1 парафиново блокче. Хематоксичен еозин.

20.00

3.

Имунохистохимично изследване - за 1 блокче

30.00

 

 

 

 

 

 

КОВИД КАБИНЕТ
КОВИД ПАКЕТ СТАНДАРТ50,00
- Първичен преглед
- Рентгенова снимка на бял дроб
- ПКК
- СУЕ
- CRP
КОВИД ПАКЕТ МИНИМУМ40,00
- Първичен преглед
- ПКК
- СУЕ
- CRP
 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.